ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ

ਚੈਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ